Facebook: tuninglyze | Obchody:

Obchodné podmienky AVEX SPORT s.r.o.

Objednávka tovaru

E-shop www.tuninglyze.sk vám ponúka vybraný sortiment značiek SWIX, TOKO, VOLA, HOLMENKOL, Wintersteiger a Skive za bezkonkurenčné ceny. Sortiment neustále upravujeme a dopĺňame. Zoznam tovaru na týchto stránkach je katalógom bežne dodávaného tovaru. Pri každej položke je vyznačené, či je tovar skladom.

K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny sú vždy uvedené vrátane DPH.

Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane poštovného, a zákazník bude vyzvaný k odsúhlaseniu a odoslanie objednávky.

Zrušenie objednávky

Zákazník aj dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.

Zrušenie objednávky po okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka, a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.

Dodacia lehota

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe prepravnou službou PPL / DHL, zvyčajne od 1 do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

Ceny za dopravu po Slovensku zásielkovou službou PPL/DHL

Ku každej objednávke účtujeme jednorazové prepravné a balné 9 EUR. Táto cena je platná len na území Slovenska. Pri doprave do iného štátu je cena za dopravu dohodnutá individuálne. Službu zabezpečuje firma PPL / DHL.

Spôsob uhradenia ceny za tovar

Zákazník má tri možnosti uhradenia kúpnej ceny za tovar:

 1. Tovar je možné v plnej výške uhradiť v hotovosti osobne v prevádzke dodávateľa.
 2. V hotovosti-dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby PPL / DHL.
 3. Platobnou kartou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby PPL / DHL.

Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a slovenský návod na použitie výrobku. Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

Prevzatie tovaru

Zákazník je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je zákazník za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru, a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom. Podpísaním prepravného listu PPL/DHL zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodené. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy nie je možné brať ohľad a budú zamietnuté.

Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom

Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná e-mailom (ski@avex.cz), ak sa strany nedohodnú inak.

Osobný odber tovaru

Ak zákazník objednáva tovar cez internet a odoberá ho osobne, dodávateľ iba potvrdzuje, že tovar je pre zákazníka v predajni.

 • Tovar je zákazníkovi v prevádzke dodávateľa rezervovaný po dobu 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
 • Zákazník má právo si tovar v prevádzke dodávateľa pred uzavretím kúpnej zmluvy prezrieť.
 • Zákazník pri osobnom odbere neplatí prepravné a balné!

V prípade osobného odberu tovaru v prevádzke dodávateľa sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru zákazníkom.

Záruka na tovar

Záruka na nami dodávaný tovar je štandardne podľa zákona 24 mesiacov..

Reklamačný poriadok

 1. Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prezrieť bez zbytočného odkladu a o zistených chybách do 3 dní informovať predávajúceho.
 2. Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci urobiť u predávajúceho písomne. K reklamácii je nutné vyplniť reklamačný protokol. (Protokol je k stiahnutiu na konci týchto obchodných podmienok) v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby, tj. musí uviesť o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú.
 3. Reklamovaný tovar musí byť riadne zabalený, a spolu s reklamačným protokolom a kópiou daňového dokladu zaslané na pôsobisko dodávateľa: AVEX SKI, Smetanova 2401, 760 01 Zlín , Česká Republika, tel +420 577 002 760.
 4. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
 5. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do troch dní od obdržania reklamácie, o postupe a vybavení.
 6. Max. doba vybavenia reklamácie je 30 dní, vo väčšine prípadov však reklamácia vybavujeme obratom.

Money back - záruka vrátenia peňazí

Aby pre vás bolo nakupovanie na www.tuninglyze.cz naozaj bezrizikové, dodržujeme zásadu "Záruka vrátenia peňazí". Je nám jasné, že nemáte možnosť si tovar nami ponúkané vopred prezrieť. Môžete sa zmýliť a môžete tak dostať tovaru, ktorý skutočne úplne nevyužijete.

Ak zistíte bezprostredne po obdržaní tovaru, že vám z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte možnosť ju bez uvedenia dôvodu vrátiť a budú vám okamžite späť poslané peniaze (či už bankovým prevodom alebo zloženkou). Postupujte rovnako ako u reklamácie tovaru, len v protokole zaškrtnite položku vrátenia peňazí / MONEY BACK a vyplňte číslo účtu + SWIFT kód.

Podmienkou vrátenia peňazí je:

Tovar musí byť neporušený, v originálnom neporušenom obale, dobre zabalený, schopný ďalšieho predaja.

 • Zákazník musí odoslať zásielku späť do 7 dní od obdržania tovaru.
 • K zásielke priložte riadne vyplnený reklamačný protokol s Vašou adresou a kontaktom

Vo vrátenej zásielke musí byť vložený daňový doklad.

Sú vrátené len peniaze za tovar, nie poštovné a balné. Reklamácie zasielajte iba bežnou balíkovou poštou (odporúčame poistenú doporučenú zásielku), dobierkou nebude prijatá !!!

Tovar zasielajte výhradne na adresu: AVEX SKI, Smetanova 2401, 760 01 Zlín, Česká Republika, tel. +420 577 002 760

K stiahnutiu:

Reklamačný protokol PDF  Reklamační protokol

Reklamačný protokol Word Reklamační protokol

Ochrana osobnych údajov

Vážení zákazníci,

radi by sme Vás informovali o zmene legislatívy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov čiže GDPR).

Správcom osobných údajov je spoločnosť AVEX SPORT s.r.o. , So sídlom Smetanova 2401, Zlín, 760 01, IČO 26974274, registrovaná na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 49209.

Aké osobné údaje AVEX SPORT s.r.o. zhromažďuje a spracováva?

AVEX SPORT s.r.o. zhromažďuje a spracováva tieto bežné osobné údaje: základné identifikačné údaje a kontaktné údaje našich zákazníkov, tj. meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, DIČ, telefón, e-mail. AVEX SPORT s.r.o. nespracováva osobné údaje detí mladších ako 13 rokov.

K akým účely AVEX SPORT s.r.o. osobné údaje využíva a spracováva?

AVEX SPORT s.r.o. spracúva osobné údaje bez súhlasu klientov za účelom splnenia zákonnej povinnosti, rokovania o zmluve a plnení zmluvy a z titulu oprávneného záujmu správcu dát (priamy marketing vlastných produktov, zasielanie obchodných oznámení). Osobné údaje sú spracované v elektronickej podobe pomocou prostriedkov výpočtovej techniky alebo v listinnej podobe.

Ako dlho AVEX SPORT s.r.o. údaje spracúva?

AVEX SPORT s.r.o. spracúva osobné údaje v závislosti od účelu po dobu trvania akéhokoľvek zmluvného vzťahu a ďalších 10 rokov po zániku posledného zmluvného vzťahu s AVEX SPORT s.r.o. alebo kým nebol odvolaný súhlas so spracovaním údajov.

Musíme osobné údaje AVEX SPORT s.r.o. poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov je rovnako ako uzavretie zmluvy s AVEX SPORT s.r.o. dobrovoľné. Niektoré údaje sú však nevyhnutné pre splnenie zákonných povinností pri uzatvorení zmluvy na dodávku tovaru alebo poskytnutie služby a bez niektorých údajov AVEX SPORT s.r.o. nedokáže požadovanú dodávku tovaru alebo poskytnutie služby poskytnúť.

Údaje nutné pre vyššie uvedené sú: meno a priezvisko ak ide o podnikajúce fyzickú osobu, tiež jej obchodná firma, odlišujúce dodatok alebo iné označenie, sídlo a prípadne dodacia adresa pre tovar, telefón, e-mailová adresa.

Z akých zdrojov AVEX SPORT s.r.o. osobné údaje získava?

Spracovávame údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s konaním o uzavretí zmluvy na dodávku tovaru či služieb.

Akým spôsobom AVEX SPORT s.r.o. zaisťuje ochranu osobných údajov?

Osobné údaje sú pod stálou fyzickú, elektronickú aj procedurálne kontrolou a AVEX SPORT s.r.o. disponuje kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zaisťujúce maximálnu ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.

Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi klientov prichádza do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinnosti, sú viazané zmluvné povinnosťou mlčanlivosti.

Komu AVEX SPORT s.r.o. osobné údaje poskytuje alebo odovzdáva?

AVEX SPORT s.r.o. prenáša osobné údaje štátnym orgánom, pokiaľ je táto povinnosť stanovená zákonom a ďalej ak je to potrebné na ochranu práv AVEX SPORT s.r.o.

AVEX SPORT s.r.o. môže poveriť spracovaním údajov tretiu osobu, tzv. spracovateľa. Spracovanie je možné len na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá zaväzuje spracovateľa k rovnakej úrovni ochrany údajov, akú poskytuje sám AVEX SPORT s.r.o. Údaje tak môžu byť odovzdané dodávateľom zaisťujúcim pre AVEX SPORT s.r.o. služby spočívajúce v rozosielanie pošty a doručovanie tovaru.

Aké sú vaše práva vo vzťahu k spracovaniu a prenos osobných údajov?

V súlade s platnou legislatívou môžete uplatniť svoje práva dotknutých osôb. Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, právo na přenositelnostvybraných osobných údajov priamo inému správcovi a právo požadovať opravu osobných údajov. Môžete požiadať o vymazanie osobných údajov, popr. obmedzenie ich spracovanie, pokiaľ však nie je nutné ďalej ich spracovávať pre splnenie právnych povinností alebo ak je ich potrebné, aby sme vám mohli naďalej poskytovať služby. Tieto práva môžete uplatniť osobne v sídle spoločnosti, písomne ​​na adresu sídla spoločnosti alebo mailom na adresu ski@avex.cz.

Aké sú vaše možnosti obmedziť spracovania a prenos osobných údajov?

V prípade, keď AVEX SPORT s.r.o. spracúva osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. V prípade, kedy dochádza k spracovaniu Vašich údajov na základe oprávneného záujmu, môžete proti takémuto spracovaniu namietať. Každé takéto podanie námietky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať. Námietke pre spracovanie údajov na marketingové účely vyhovieme vždy. Námietku môžete ľahko uplatniť osobne v sídle spoločnosti, písomne ​​na adresu sídla spoločnosti alebo mailom na adresu ski@avex.cz.

Ako AVEX SPORT s.r.o. informuje o princípoch a pravidlách spracovanie osobných údajov a ich ochranu?

Klient je informovaný o pravidlách spracovaní osobných údajov zakaždým, keď AVEX SPORT s.r.o. poskytuje niektoré osobné údaje.
Toto poučenie a ďalšie detailné informácie sú verejne prístupné na internetových stránkach AVEX SPORT s.r.o. www.avexski.cz/kontakt/obchodni-podminky

Kto vykonáva dozor v oblasti ochrany osobných údajov?

Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Tieto pravidlá platia od 25. 5. 2018.

Elektronická evidencia tržieb EET

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Na ďalšiu úspešnú spoluprácu sa teší
AVEX SPORT s.r.o.

0